(Engels onderaan) 

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GOLDEN UITSLUITEND TOT 8-11-2023
nieuwe algemene voorwaarden zijn op te vragen via info@wildcatsfarm.com

Algemene voorwaarden Wildcatsfarm
E-mail: info@wildcatsfarm.com
Website: www.wildcatsfarm.com

 
Artikel 1 – Definities
Wildcatsfarm: Pet4all BV, gevestigd te Echt, KvK-nummer 85540994.
Klant: degene met wie Wildcatsfarm een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Wildcatsfarm en Klant samen.
Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Artikel 2 – Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Wildcatsfarm.
Wildcatsfarm en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
Wildcatsfarm en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van andere(n) uitdrukkelijk uit.
Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
Aanbiedingen en offertes van Wildcatsfarm zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Wildcatsfarm en de Klant dit schriftelijk afspreken.
Artikel 4 – Aanvaarding 
Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Wildcatsfarm de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Wildcatsfarm slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.
 Artikel 5 – Prijzen
Wildcatsfarm hanteert prijzen in euro?s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
Wildcatsfarm mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Wildcatsfarm niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
Artikel 6 – Monsters en modellen 
Wanneer de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.
Artikel 7 – Betalingen en betalingstermijn
Wildcatsfarm mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 20% van het afgesproken bedrag verlangen. 
De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
De betalingstermijnen die Wildcatsfarm hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Wildcatsfarm aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
Wildcatsfarm mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Artikel 8 – Gevolgen te late betaling 
Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Wildcatsfarm de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Wildcatsfarm. 
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Wildcatsfarm zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. 
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Wildcatsfarm op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Wildcatsfarm, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.
Artikel 9 – Recht van reclame 
Wanneer de Klant in verzuim is, mag Wildcatsfarm het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
Wildcatsfarm maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Wildcatsfarm, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 
 
Artikel 11 – Herroepingsrecht 
Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 
het product een dier is, tenzij de Klant en Wildcatsfarm schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 
het product is gebruikt
het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed of badkleding
de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd?s of cd?s
het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
het product een los tijdschrift of losse krant is
de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@wildcatsfarm.com, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Wildcatsfarm, www.wildcatsfarm.com.
De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar Wildcatsfarm, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
Artikel 12 – Vergoeding van bezorgkosten 
Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Wildcatsfarm heeft geretourneerd, dan zal Wildcatsfarm eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Wildcatsfarm voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. 
Artikel 13 – Vergoeding retourkosten 
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor. 
Artikel 14 – Opschortingsrecht
Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Artikel 15 – Retentierecht 
Wildcatsfarm kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Wildcatsfarm heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Wildcatsfarm.
Wildcatsfarm is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.
Artikel 16 – Verrekening
Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Wildcatsfarm te verrekenen met een vordering op Wildcatsfarm.
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud bij producten behalve dieren 
Wildcatsfarm blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Wildcatsfarm met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
Totdat die tijd in lid 1 kan Wildcatsfarm gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 
Wanneer Wildcatsfarm gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Wildcatsfarm van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.
Eigendomsvoorbehoud geldt niet indien het product een dier is (artikel 17.1 t/m 17.4 vervallen dan), tenzij de Klant en Wildcatsfarm schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 
Artikel 18 – Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij Wildcatsfarm, tenzij anders wordt afgesproken.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 
Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Wildcatsfarm zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Wildcatsfarm kan tegenwerpen.
Artikel 19 – Levertijd 
De levertijden van Wildcatsfarm zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
De levertijd gaat in wanneer de door de Klant voor akkoord getekende offerte aan Wildcatsfarm door Wildcatsfarm schriftelijk of elektronisch is bevestigd aan de Klant.
De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Wildcatsfarm later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Wildcatsfarm niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Wildcatsfarm iets anders hebben afgesproken. 
Artikel 20 – Feitelijke levering
De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.
Artikel 21 – Transportkosten 
De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Wildcatsfarm schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 
Artikel 22 – Verpakking en verzending
Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Wildcatsfarm niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Wildcatsfarm. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Wildcatsfarm niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 
Artikel 23 – Bewaring 
Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.
Artikel 24 – Garantie
De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 
De garantie geldt niet:

-in het geval het product een dier betreft, tenzij schriftelijk iets anders is afgesproken.

 • in het geval van normale slijtage
 • voor schade ontstaan door ongevallen
 • voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
 • voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
 • wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
  Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.
   
  Artikel 25 – Vrijwaring
  De Klant vrijwaart Wildcatsfarm tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Wildcatsfarm geleverde producten en/of diensten. 
  Artikel 26 – Klachten
  De Klant moet een door Wildcatsfarm geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Wildcatsfarm daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 
  Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Wildcatsfarm hiervan op de hoogte stellen.
  De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Wildcatsfarm hierop gepast kan reageren. 
  De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Wildcatsfarm.
  Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Wildcatsfarm andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.
  Artikel 27 – Ingebrekestelling
  De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Wildcatsfarm.
  De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Wildcatsfarm ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 
  Artikel 28 – Aansprakelijkheid Klant
  Wanneer Wildcatsfarm een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 
  Artikel 29 – Aansprakelijkheid Wildcatsfarm
  Wildcatsfarm is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  Wanneer Wildcatsfarm aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
  Wildcatsfarm is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
  Wanneer Wildcatsfarm aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  Alle afbeeldingen, foto?s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 
  Indien het product een dier is, is Wildcatsfarm niet aansprakelijk voor kosten die gemaakt worden door ziekte of sterfte van het dier, tenzij schriftelijk iets anders is afgesproken.
  Artikel 30 – Vervaltermijn
  Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Wildcatsfarm vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
  Artikel 31 – Ontbinding
  De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Wildcatsfarm toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
  Is de nakoming van de verplichtingen door Wildcatsfarm nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Wildcatsfarm in verzuim is. 
  Wildcatsfarm mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Wildcatsfarm kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 
  Artikel 32 – Overmacht
  In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Wildcatsfarm door de Klant niet aan Wildcatsfarm kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
  Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
 • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
 • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
 • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
 • computervirussen
 • stakingen
 • overheidsmaatregelen
 • vervoersproblemen
 • slechte weersomstandigheden
 • werkonderbrekingen
  Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Wildcatsfarm 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Wildcatsfarm kan nakomen. 
  Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Wildcatsfarm de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
  Wildcatsfarm hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Wildcatsfarm hiervan voordeel heeft. 
  Artikel 33 – Wijziging overeenkomst 
  Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Wildcatsfarm de overeenkomst aanpassen. Dit geldt niet voor producten die de Klant heeft gekocht in een fysieke winkel. 
  Artikel 34 – Wijziging algemene voorwaarden
  Wildcatsfarm mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
  Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Wildcatsfarm altijd doorvoeren. 
  Ingrijpende wijzigingen zal Wildcatsfarm zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
  Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 
  Artikel 35 – Overgang van rechten
  De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Wildcatsfarm aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Wildcatsfarm. 
  Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 
  Artikel 36 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
  Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
  Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Wildcatsfarm bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
  Artikel 37 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Wildcatsfarm is Nederlands recht van toepassing. 
  De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Wildcatsfarm is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Wildcatsfarm, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 01 april 2023.

________________________________________________–

GENERAL TERMS AND CONDITIONS Wildcatsfarm.com 
E-mail: info@wildcatsfarm.com
Website: www.wildcatsfarm.com
 
 
 
Definitions
 
Wildcatsfarm.com: Wildcatsfarm.com, established in Echt, Chamber of Commerce no. 85540994.
Customer: the party which Wildcatsfarm.com has entered into an agreement with.
Parties: Wildcatsfarm.com and customer together.
Consumer: a customer who is an individual acting for private purposes.
Applicability
These terms and conditions will apply to all quotations, offers, activities, orders, agreements and deliveries of services or products by or on behalf of Wildcatsfarm.com. 
Parties can only deviate from these conditions if they have explicitly agreed upon in writing.
The parties expressly exclude the applicability of supplementary and/or deviating general terms and conditions of the customer or of third parties.
Offers and quotations
Offers and quotations from Wildcatsfarm.com are without engagement, unless expressly stated otherwise.
An offer or quotation is valid for a maximum period of 2 weeks  from its date, unless another acceptance period is stated in the offer or quotation. 
If the customer does not accept an offer or quotation within the applicable time frame, the offer or quotation will lapse.
Offers and quotations do not apply to repeated orders, unless the parties have agreed upon this explicitly and in writing.
Acceptance
Upon acceptance of a quotation or offer without engagement, Wildcatsfarm.com reserves the right to withdraw the quotation or offer within 3 days after receipt of the acceptance, without any obligations towards the customer. 
Verbal acceptance of the customer only commits Wildcatsfarm.com after the customer has confirmed this in writing (or electronically).
Prices
All prices used by Wildcatsfarm.com are in euros, are inclusive of VAT and exclusive of any other costs such as administration costs, levies and travel-, shipping- or transport expenses, unless expressly stated otherwise or agreed otherwise.
Wildcatsfarm.com is entitled to adjust all prices for its products or services, shown in its shop, on its website or otherwise, at any time. 
Increases in the cost prices of products or parts thereof, which Wildcatsfarm.com could not foresee at the time of making an offer or the conclusion of the agreement, may give rise to price increases. 
The consumer has the right to terminate an agreement as a result of a price increase as referred to in paragraph 3, unless the increase is the result of statutory regulation.
Samples / models 
 
If the customer has received a sample or model of a product, he cannot derive any rights from this other than that it is an indication of the nature of the product, unless the parties have explicitly agreed that the products be supplied conform to the sample or model.
 
Payments and payment term
Wildcatsfarm.com may, at the conclusion of the agreement, require a down payment of up to 20% of the agreed amount. 
The customer must have paid the full amount within 14 days, after delivery, unless a different term has been agreed in writing.
Payment terms are considered as fatal payment terms. This means that if the customer has not paid the agreed amount at the latest on the last day of the payment term, he is legally in default, without Wildcatsfarm.com having to send the customer a reminder or to put him in default. 
Wildcatsfarm.com reserves the right to make a delivery conditional upon immediate payment or to require adequate security for the total amount of the services or products.
Payments and payment term 
 
            Products are immediately paid for.
Consequences of late payment
If the customer does not pay within the agreed term, Wildcatsfarm.com is entitled to charge an interest of 2% per month for non-commercial transactions from the day the customer is in default, whereby a part of a month is counted for a whole month.
When the customer is in default, he is also due to extrajudicial collection costs and may be obliged to pay any compensation to Wildcatsfarm.com. 
The collection costs are calculated on the basis of the Reimbursement for extrajudicial collection costs. 
If the customer does not pay on time, Wildcatsfarm.com may suspend its obligations until the customer has met his payment obligation. 
In the event of liquidation, bankruptcy, attachment or suspension of payment on behalf of the customer, the claims of Wildcatsfarm.com on the customer are immediately due and payable. 
If the customer refuses to cooperate with the performance of the agreement by Wildcatsfarm.com, he is still obliged to pay the agreed price to Wildcatsfarm.com. 
Right of recovery of goods 
As soon as the customer is in default, Wildcatsfarm.com is entitled to invoke the right of recovery with regard to the unpaid products delivered to the customer.
Wildcatsfarm.com invokes the right of recovery by means of a written or electronic announcement.
As soon as the customer has been informed of the claimed right of recovery, the customer must immediately return the products concerned to Wildcatsfarm.com, unless the parties agree to make other arrangements about this. 
The costs for the collection or return of the products are at the expense of the customer.
Right of withdrawal 
A consumer may cancel an online purchase during a cooling-off period of 14 days without giving any reason, provided that:
the product is not an animal, unless the Customer and Wildcatsfarm have agreed otherwise in writing.
the product has not been used
it is not a product that can spoil quickly, like food or flowers
the product is not specially tailored for the consumer or adapted to its special needs
it is not a product that may not be returned for hygienic reasons (underwear, swimwear, etc.)
the seal is still intact, when the product is a data carrier with digital content (DVDs, CDs, etc.)
the product is not a (holiday)trip, a transportation ticket, a catering order or a form of leisure activity,
the product is not a separate magazine or a loose newspaper
the consumer has not renounced his right of withdrawal
The cooling-off period of 14 days as referred to in paragraph 1 commences:
on the day after the consumer has received the last product or part of 1 order
as soon as the consumer has received the first the product of a subscription
as soon as the consumer has confirmed the purchase of digital content via the internet
The consumer can notify his right of withdrawal via info@wildcatsfarm.com, if desired by using the withdrawal form that can be downloaded via the website of Wildcatsfarm.com, www.wildcatsfarm.com.
The consumer is obliged to return the product to Wildcatsfarm.com within 14 days after the notification of his right of withdrawal, after which period his right of withdrawal will lapse. 
Reimbursement of delivery costs
If the purchase costs and any other costs (such as shipping and return costs) are eligible for reimbursement according to the law, Wildcatsfarm.com will refund these costs to the consumer within 14 days of receipt of the timely appeal to the right of withdrawal, provided that the consumer has returned the product to Wildcatsfarm.com in time. 
The costs for return are only reimbursed by Wildcatsfarm.com if the complete order is returned.
Reimbursement of return costs
 
If the consumer invokes his right of withdrawal and returns the entire order on time, the costs for returning the complete order will be borne by the consumer.  
 
Suspension of obligations by the customer
 
The customer waives the right to suspend the fulfillment of any obligation arising from this agreement.
 
Right of retention 
Wildcatsfarm.com can appeal to his right of retention of title and in that case retain the products sold by Wildcatsfarm.com to the customer until the customer has paid all outstanding invoices with regard to Wildcatsfarm.com, unless the customer has provided sufficient security for these payments. 
The right of retention of title also applies on the basis of previous agreements from which the customer still owes payments to Wildcatsfarm.com.
Wildcatsfarm.com is never liable for any damage that the customer may suffer as a result of using his right of retention of title.
Retention of title does not apply if the product is an animal (above mentioned sentences 1 to 3 then expire), unless the Customer and Wildcatsfarm have agreed otherwise in writing.
Settlement 
 
The customer waives his right to settle any debt to Wildcatsfarm.com with any claim on Wildcatsfarm.com. 
 
Retention of title 
Wildcatsfarm.com remains the owner of all delivered products until the customer has fully complied with all its payment obligations with regard to Wildcatsfarm.com under whatever agreement with Wildcatsfarm.com including of claims regarding the shortcomings in the performance.
Until then, Wildcatsfarm.com can invoke its retention of title and take back the goods. 
Before the property is transferred to the customer, the customer may not pledge, sell, dispose of or otherwise encumber the products. 
If Wildcatsfarm.com invokes its retention of title, the agreement will be dissolved and Wildcatsfarm.com has the right to claim compensation, lost profits and interest.
Delivery 
Delivery takes place while stocks last.
Delivery takes place at Wildcatsfarm.com unless the parties have agreed upon otherwise.
Delivery of products ordered online takes place at the address indicated by the customer. 
If the agreed price is not paid on time, Wildcatsfarm.com has the right to suspend its obligations until the agreed price is fully paid. 
In the event of late payment, the customer is automatically in default, and hereby he cannot object to late delivery by Wildcatsfarm.com.
Delivery period
Any delivery period specified by Wildcatsfarm.com is indicative and does not give the customer the right to dissolution or compensation if this period is not met with, unless the parties have expressly agreed otherwise in writing.
The delivery period starts after the customer has signed the agreement to Wildcatsfarm.com and is confirmed in writing or electronically by Wildcatsfarm.com to the customer. 
Exceeding the specified delivery period does not entitle the customer to compensation or the right to terminate the contract, unless Wildcatsfarm.com cannot deliver within 14 days after the customer has urged him to do so in writing or if the parties have agreed upon otherwise.
Actual delivery
 
The customer must ensure that the actual delivery of the products ordered by him can take place in time.
 
Transport costs 
 
Transport costs are paid by the customer, unless the parties have agreed upon otherwise.
 
Packaging and shipping 
If the package of a delivered product is opened or damaged, the customer must have a note drawn up by the forwarder or delivery person before receiving the product. In the absence of which Wildcatsfarm.com may not be held liable for any damage.
If the customer himself takes care of the transport of a product, he must report any visible damage to products or the packaging prior to the transport to Wildcatsfarm.com, failing which Wildcatsfarm.com cannot be held liable for any damage.
Insurance
Storage 
If the customer orders products later than the agreed delivery date, the risk of any quality loss is entirely for the customer.
Any extra costs as a result of premature or late purchase of products are entirely at the customer’s expense.
Guarantee
If the product is an animal, the warranty lapses, unless the Customer and Wildcatsfarm have agreed otherwise in writing.
The warranty relating to products only applies to defects caused by faulty manufacture, construction or material. 
The warranty does not apply in the event of normal wear and tear and damage resulting from accidents, changes made to the product, negligence or improper use by the customer, or when the cause of the defect cannot clearly be established.
The risk of loss, damage or theft of the products that are the subject of an agreement between the parties, will pass on to the customer when these products are legally and/or factually delivered, at least are in the power of the customer or of a third party who receives the product for the benefit of the customer.
Indemnity
 
The customer indemnifies Wildcatsfarm.com against all third-party claims that are related to the products and/or services supplied by Wildcatsfarm.com. 
 
Complaints
The customer must examine a product or service provided by Wildcatsfarm.com as soon as possible for possible shortcomings.
If a delivered product or service does not comply with what the customer could reasonably expect from the agreement, the customer must inform Wildcatsfarm.com of this as soon as possible, but in any case within 1 month after the discovery of the shortcomings. 
Consumers must inform Wildcatsfarm.com of this within two months after detection of the shortcomings.
The customer gives a detailed description as possible of the shortcomings, so that Wildcatsfarm.com is able to respond adequately. 
The customer must demonstrate that the complaint relates to an agreement between the parties.
If a complaint relates to ongoing work, this can in any case not lead to Wildcatsfarm.com being forced to perform other work than has been agreed. 
Giving notice
The customer must provide any notice of default to Wildcatsfarm.com in writing.
It is the responsibility of the customer that a notice of default actually reaches Wildcatsfarm.com (in time). 
Joint and several Client liabilities
 
If Wildcatsfarm.com enters into an agreement with several customers, each of them shall be jointly and severally liable for the full amounts due to Wildcatsfarm.com under that agreement. 
 
Liability of Wildcatsfarm.com
Wildcatsfarm.com is only liable for any damage the customer suffers if and insofar as this damage is caused by intent or gross negligence. 
If Wildcatsfarm.com is liable for any damage, it is only liable for direct damages that results from or is related to the execution of an agreement.
Wildcatsfarm.com is never liable for indirect damages, such as consequential loss, lost profit, lost savings or damage to third parties.
If Wildcatsfarm.com is liable, its liability is limited to the amount paid by a closed (professional) liability insurance and in the absence of (full) payment by an insurance company of the damages the amount of the liability is limited to the (part of the) invoice to which the liability relates.
All images, photos, colors, drawings, descriptions on the website or in a catalog are only indicative and are only approximate and cannot lead to any compensation and/or (partial) dissolution of the agreement and/or suspension of any obligation.
Expiry period
 
Every right of the customer to compensation from Wildcatsfarm.com shall, in any case, expire within 12 months after the event from which the liability arises directly or indirectly. This does not exclude the provisions in article 6:89 Dutch Civil Code.
 
Dissolution
The customer has the right to dissolve the agreement if Wildcatsfarm.com imputably fails in the fulfillment of his obligations, unless this shortcoming does not justify termination due to its special nature or because it is of minor significance. 
If the fulfillment of the obligations by Wildcatsfarm.com is not permanent or temporarily impossible, dissolution can only take place after Wildcatsfarm.com is in default. 
Wildcatsfarm.com has the right to dissolve the agreement with the customer, if the customer does not fully or timely fulfill his obligations under the agreement, or if circumstances give Wildcatsfarm.com good grounds to fear that the customer will not be able to fulfill his obligations properly. 
Force majeure
In addition to the provisions of article 6:75 Dutch Civil Code, a shortcoming of Wildcatsfarm.com in the fulfillment of any obligation to the customer cannot be attributed to Wildcatsfarm.com in any situation independent of the will of Wildcatsfarm.com, when the fulfillment of its obligations towards the customer is prevented in whole or in part or when the fulfillment of its obligations cannot reasonably be required from Wildcatsfarm.com . 
The force majeure situation referred to in paragraph 1 is also applicable – but not limited to: state of emergency (such as civil war, insurrection, riots, natural disasters, etc.); defaults and force majeure of suppliers, deliverymen or other third parties; unexpected disturbances of power, electricity, internet, computer or telecoms; computer viruses, strikes, government measures, unforeseen transport problems, bad weather conditions and work stoppages. 
If a situation of force majeure arises as a result of which Wildcatsfarm.com cannot fulfill one or more obligations towards the customer, these obligations will be suspended until Wildcatsfarm.com can comply with it. 
From the moment that a force majeure situation has lasted at least 30 calendar days, both parties may dissolve the agreement in writing in whole or in part. 
Wildcatsfarm.com does not owe any (damage) compensation in a situation of force majeure, even if it has obtained any advantages as a result of the force majeure situation.
Changes in the general terms and conditions
Wildcatsfarm.com is entitled to amend or supplement these general terms and conditions. 
Changes of minor importance can be made at any time. 
Major changes in content will be discussed by Wildcatsfarm.com with the customer in advance as much as possible.
Consumers are entitled to cancel the agreement in the event of a substantial change to the general terms and conditions. 
Transfer of rights
The customer cannot transfer its rights deferring from an agreement with Wildcatsfarm.com to third parties without the prior written consent of Wildcatsfarm.com. 
This provision applies as a clause with a property law effect as referred to in Section 3:83 (2) Dutch Civil Code. 
Consequences of nullity or annullability
If one or more provisions of these general terms and conditions prove null or annullable, this will not affect the other provisions of these terms and conditions. 
A provision that is null or annullable shall, in that case, be replaced by a provision that comes closest to what Wildcatsfarm.com had in mind when drafting the conditions on that issue.
Applicable law and competent court
Dutch law is exclusively applicable to all agreements between the parties. 
The Dutch court in the district where Wildcatsfarm.com is established is exclusively competent in case of any disputes between parties, unless the law prescribes otherwise.
 
 
Drawn up on 01 april 2023.